Kl. VI - "Sercem w stronę ojczyzny" - czytanka i ćwiczenia

Treść podręcznika dla kl. VI jest bardzo bogata. 
Książka posiada osiem rozdziałów: 
I - "Skarby polskiej mowy"

II - "Wasi rówie śnicy dawniej i dziś"
III - "W rytmie serc"

IV -"Polskie tradycje w prozie i poezji polskiej"

V -"Rok polski" /charakterystyka"

VI -"I ty możesz zostać poetą"
VII - "Z historycznej półki"

VIII -"Człowiek i Ziemia"

Każdy rozdział ma do wyboru od czterech do siedmiu zagadnień, z których nauczyciel może wybrać interesujące uczniów treści. Musi jednak spełniać rolę mistrza i to nie tylko w dostrzeganiu walorów literackich, ale i w interpretacji faktów, w kształtowaniu samodzielności myślenia ucznia i jego kreatywności. Ma też wyposażyć go w umiejętności praktycznego działania (autoprezentacja , komentarz, opinia, pisanie listów prywatnych, życzeń, ogłoszeń, reklam, notatek, streszczeń i komiksów). Emocjonalnie piękne treści czytanek kształcą u młodzieży inteligencję emocjonalną, poczucie /pSzczegóły:48własnej wartości, asertywność, a więc te cechy, które w dzisiejszych czasach są tak bardzo pożądane. Przy umiejętnym prowadzeniu lekcji w oparciu o podręcznik i dobrej współpracy z rodzicami można osiągnąć znaczący wpływ na życiową postawę i przyszłość naszej młodzieży. 
W podręczniku przewija się koncepcja wychowania przez sztukę. Obrazy znanych malarzy, fotografie i ilustracje przedstawiające fragmenty z życia różnych środowisk , dostarczają młodzieży ciekawych wrażeń. W treściach zachowana jest czynna korelacja z wiedzą ogólną i dostrzeganie relacji między komponentami świata a człowiekiem.

W ćwiczeniach dla klasy VI zachowany został podział na jednostki miesięczne i bloki tygodniowe. Ma to na celu zdyscyplinowanie uczniów w wypełnianiu ćwiczeń do końca. Autorka postawiła w tym roku na samodzielność, odpowiedzialność i ambicję uczniów. Praca ze słownikami, świadomy wysiłek w rozwijaniu słownictwa z różnych dziedzin i sprawdzanie go w sytuacjach komunikacyjnych to wspólny cel nauczyciela i uczniów. Ciągłe powracanie do materiału z lat ubiegłych ma zapewnić trwałość wiedzy o języku. W części gramatycznej rozbudowany został materiał dotyczący liczebnika, zaimka i przyimka. 
Zagadnienia ortograficzne w postaci ćwiczeń praktycznych pozwalają młodzieży na osiągnięcie lepszej automatyzacji w poprawnym pisaniu. Tłumaczenia są już bardziej poważne, szersze objętościowo. Lekcje ćwiczeniowe prowadzi przyjazny komputer "Tęga Głowa" ale i wymagający, nieco nawet strofujący pan "Paragrafek". Zachowanie ciągłości metodycznej i merytorycznej podręczników od klasy I-VI przy zachowaniu systematyczności pracy w szkole i w domu, może gwarantować powodzenie uczniów w dalszej nauce języka i pozytywny wynik egzaminów certyfikatowych.

Dodatkowe materiały: 

Poradnik dla nauczyciela 

Płyta CD

Zobacz w księgarni 

Klasa 6, Sercem w stronę ojczyzny, czytanka 

Klasa 6, Sercem w stronę ojczyzny, ćwiczenia