Przedszkole - "Maja uczy się i bawi"

"Maja uczy się i bawi" jest pierwszym podręcznikiem w stopniowanej nauce języka polskiego dla dzieci polonijnych. W sposób zupełnie bezstresowy, wręcz zabawowy wprowadza dziecko w arkana słownictwa z najbliższego jego otoczenia. Bajeczne ilustracje są wspaniałym materiałem poglądowym ułatwiającym dziecku przyswojenie nazw otaczającego je świata. Wiele ćwiczeń z zakresu kształcenia wszystkich procesów poznawczych orazćwiczeń sprawnościowych, przygotowujących rękę do pisania da dziecku większą szansę na sukces w klasie "0" i klasach początkowych.

Podręcznik dla czterolatków składa się z dwóch pozycji /na I i II semestr nauki/. Każda z nich obejmuje 15 tematów lekcyjnych. Podręcznik określony przez recenzentów, jako nowatorski, z wysoką oceną strony merytorycznej, metodycznej i graficznej.

Pierwsza część podręcznika dla przedszkola polonijnego zawiera tematy związane z najbliższym otoczeniem dziecka: przedszkole, dom rodzinny, zabawki, moje ciało, nazwy kolorów, owoców, warzyw, darów jesieni, zabaw zimowych i tradycji świątecznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i manualne są zawsze związane z tematem lekcji, i mają określony stopień trudności. Każdy materiał słownikowy posiada ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Treści pisane są rymem, przez co pomagają dziecku w przyswojeniu nie tylko wyrazów, ale całych zwrotów i zdań. zapraszamy do obejrzenia podręcznika

W części drugiej podręcznika materiał słownikowy wychodzi poza najbliższe otoczenie dziecka. Dziecko poznaje więc otaczającą je przyrodę: rośliny i zwierzęta w naturalnej scenerii gospodarstwa, ogrodu, sadu, łąki czy leśnej polanki. Dziecko ma też możliwość klasyfikowania poznanych słówek według pewnego schematu n.p. co lata, co fruwa, co skacze, co jeździ, co stoi, itd. Dzieci poznają polskie litery, wypełniają ich kontury i kształcą słuch fonematyczny poprzez poznawanie dźwięków liter w nagłosie wyrazów. Poznają także podstawowe kształty, cyfry /1 - 10/. Podręcznik "Maja uczy się i bawi" zawiera także zadania domowe, mające na celu utrwalanie poznanych na lekcji słówek, ćwiczeń pamięci w postaci rymowanek i wierszyków oraz ćwiczeń manualnych.


Szczegóły: pdfpdfdefaultdefault

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Podręcznik metodyczny dla nauczyciela przedszkola polonijnego,
Płyta CD "Piosenki i zabawy przedszkolaka"

polski-klasa-0Kl. 0 - "Kubuś idzie do szkoły" cz. I i cz. II

"Kubuś idzie do szkoły" powstał na prośbę wielu ośrodków polonijnych, które korzystają z wyprawki polonijnego pierwszoklasisty. Podręcznik ten stał się więc bardzo pomocnym ogniwem między przedszkolem a polską szkołą, przygotowującym dziecko do odbioru książek w kl. "O" i " I " Podręcznik składa się z 2 części, przewidzianych na pierwszy i drugi semestr nauki. W założeniu swym posiada: ćwiczenia słownikowe (28 kręgów tematycznych) oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształcące koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, a także spostrzeganie, uwagę, orientację przestrzenną, myślenie twórcze i dedukcyjne. Motoryka ręki ćwiczona jest przez różnego rodzaju szlaczki literopodobne, wypełnianie konturów, oraz kreślenie liter i ich połączeń. Ćwiczenia w czytaniu prowadzone są metodą sylabową, globalną (wspomaganą obrazkiem) w sposób łatwy, przyjemny, na pograniczu zabawy. Całość piękna graficznie, bogato ilustrowana, kolorowa, dostarczająca dziecku miłych wrażeń estetycznych. Wysoko oceniona przez metodyków nauczania początkowego, nauczycieli klas zerowych i psycholingwistów.

Pierwsza część podręcznika obejmuje takie kręgi tematyczne jak: przybory szkolne, kolory, figury geometryczne i liczby, kształty i wzory, wielkości i przeciwieństwa, orientację przestrzenną, budowę ciała dziecka oraz tematy związane z rodziną i rodzinnym domem. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia słuchu fonematycznego, manualne i ćwiczenia w czytaniu mają swój porządek i gradację trudności. Każdy blok lekcyjny kończy zadanie domowe, z naciskiem na ćwiczenie ręki i powtórkę słownictwa poznanego na lekcji. zapraszamy do obejrzenia podręcznika.

Druga część podręcznika kontynuuje tematy słownikowe, dotyczące domu, wyszczególniając pomieszczenia takie jak: sypialnia, łazienka, pokój z szafą, garderobą, pokój dzienny, kuchnia, a dalej tematy dotyczące posiłków, zakupów w sklepie spożywczym, tradycje urodzin i świąt oraz tematy dotyczące znanych dziecku zawodów, najbliższego mu świata roślin i zwierząt, placu zabaw, wakacji i wycieczki do ZOO. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, manualne i ćwiczenia w czytaniu uwzględniają gradację trudności i przewidywalną kolejność zadań. Każdy blok lekcyjny kończy zadanie domowe. zapraszamy do obejrzenia podręcznika Płyta CD Piosenki uczniów zerówki "Wyliczanki-rymowanki"

polski-klasa-0-d

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Wskazówki metodyczne dla nauczyciela kl. "0",
Płyta CD "Kubuś idzie do szkoły"

Szczegóły: pdfpdfdefaultdefault

Kl. I

"Elementarz dziecka polonijnego"

"Ćwiczenia elementarzowe"

Wyprawka powstała po wielu latach doświadczeń autorki w pracy z pierwszoklasistami, po latach obserwacji potrzeb polonijnego dziecka i analizach przydatności różnych metod, i materiałów dydaktycznych. Wyprawka przeznaczona jest dla dziecka polonijnego, które posiada określoną bazę słownictwa, wyniesionego z domu, przedszkola i zerówki. Całość składa się z 3 pozycji książkowych: I Elementarza dziecka polonijnego II Ćwiczeń elementarzowych III Ćwiczeń w mówieniu, słuchaniu i rozumieniu tekstu Podręczniki, według opinii recenzentów uniwersyteckich, są profesjonalnie przygotowane zarówno od strony merytorycznej jak i metodycznej, i graficznej.

"Elementarz dla dzieci polonijnych" uwzględnia ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia analizy i syntezy oraz ćwiczenia w czytaniu metodą sylabową i globalną. Teksty mają gradację - od bardzo łatwych, opartych na łączeniu sylab i wyrazów, do treści trudniejszych, mających określoną fabułę. Elementarz zawiera wiele tekstów rymowanych , dialogowych i humorystycznych. Piękna szata graficzna, z bogato ilustrowanym słowniczkiem, stanowi doskonały materiał motywujący dziecko do nauki języka polskiego. zapraszamy do obejrzenia podręcznika.

"Ćwiczenia elementarzowe" zawierają podstawowe elementy grafomotoryczne, tzn. ćwiczenia płynności ręki w postaci szlaczków literopodobnych, ćwiczeń w kształtnym pisaniu liter według kolorowego wzoru, z oznaczeniem kierunku i rytmu kreślenia. W pozycji tej znajdą państwo także wiele ćwiczeń w pisaniu po śladzie, z zachowaniem proporcjonalności liter, sylab i wyrazów, i właściwych ich odstępów. Ćwiczenia uwzględniają także zadania z rozsypankami sylabowymi, wyrazowymi, a także rebusy i krzyżówki. Ćwiczenia dla pierwszoklasistów mają na celu kształcenie właściwych nawyków pisania, w określonych liniach, polach, uczenie automatyzacji łączeń i wyrabianie czujności ortograficznej. Ćwiczenia elementarzowe delikatnie dziecko dyscyplinują, kształcą spostrzegawczość, uwagę i koncentrację. Są nadzwyczaj starannie opracowane graficznie. zapraszamy do obejrzenia podręcznika.

polski-klasa-1-d

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Podręcznik metodyczny dla nauczyciela "Kocham uczyć maluchy",
Płyta CD "Piosenki pierwszoklasistów"

Szczegóły: pdfpdfpdfdefaultdefaultdefaultdefault

polski-klasa-2

Kl. II - "Asy z II Klasy" - czytanka i ćwiczenia

Czytanka - układ treści podręcznika podzielony jest na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Asy z II klasy dotyczy treści związanych ze szkołą. Jest rozdziałem łatwiejszym, wprowadzającym dziecko w porządek bloku sobotniego: ilustracja, czytanka, słowniczek i strona zawierająca rozrywkę z ciekawostkami, zagadkami i żarcikami. Dalsze cztery rozdziały zamykają się w obrębie pór roku, polskich tradycji i uroczystości szkolnych. Układ podręcznika i miłe, bliskie dziecięcej wyobraźni teksty rodzą zaangażowanie i pozytywne emocje. Pozwalają odkryć magiczny związek między drukiem, ilustracją, a powstałymi w umyśle wyobrażeniami. Ilustracje i słowniczek ułatwiają rozumienie i interpretację treści. Pomagają w skutecznym, fotograficznym zapamiętywaniu słów. Czytanki w konwencji bajek, legend i opowiadań, wykształcają w dziecku gust czytelniczy i zachęcają do czytania do poduszki. Każdy tekst ma pewien smaczek, małą puentę, która bez nadmiernego natręctwa podsuwa problem etyczny. Czy postawiony problem pozostanie otwarty, czy zostanie rozwinięty i wykorzystany, zależeć będzie od systemu wartości i wrażliwości uczących. zapraszamy do obejrzenia podręcznika

Ćwiczenia dla klasy II są ściśle skorelowane z czytanką. Każda lekcja zawiera ćwiczenia na rozumienie tekstu, ćwiczenia słownikowe, gramatyczne i ortograficzne. Podręcznik ćwiczeń prowadzony przez sympatyków dzieci - Alę i Asa zachęca je do samodzielnej pracy, a w razie nieobecności w szkole do uzupełnienia zaległości. Ćwiczenia klasy II zawierają wiele sprawdzonych w praktyce zadań, dostosowanych do wieku i możliwości percepcyjnych siedmio lub ośmiolatków. Pierwsze lekcje powtarzają wiadomości z kl. I , porządkują je i systematyzują , kładąc szczególny nacisk na materiał trudniejszy ( zmiękczenia, dwuznaki, podstawowe trudności ortograficzne), kształcąc od początku umiejętność poprawnego pisania. Wiadomości gramatyczne obejmują podstawy części mowy (rzeczownik, przymiotnik, czasownik), w tym samym wymiarze, w jakim dziecko poznaje ten materiał w szkole angielskiej. Ćwiczenia zawierają wiele elementów zabawowych: rebusów , krzyżówek, układanek wyrazowych,dając dziecku możliwość sprawdzenia siebie i radość z sukcesu. Znajdujące się w ćwiczeniach testy: jesienny, zimowy oraz końcowy sprawdzają umiejętności dziecka w trakcie roku szkolnego oraz na zakończenie kl. II.

polski-klasa-2-d

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Podręcznik metodyczny dla nauczyciela przedszkola polonijnego,
Płyta CD "Piosenki i zabawy przedszkolaka"

Szczegóły: pdfpdfdefaultdefault

polski-klasa-3

Kl.III - "Z uśmiechem i słońcem" - czytanka i ćwiczenia

Podręcznik do nauki języka polskiego dla kl. III jest kontynuacją programową kl. II i zawiera miłe, bliskie dziecku treści takie jak: dom, szkoła, pierwsze przyjaźnie, miłość do ojczyzny swoich przodków, piękne polskie i amerykańskie tradycje. Pojawiają się też postacie wielkich Polaków: Fryderyk Chopin, Karol Wojtyła, przedstawione uczniom w sposób im bliski, a więc z dzieciństwa. W Czytance znajdują się też problemy natury egzystencjalnej, oczywiście na miarę dziecka dziewięcio lub dziesięcioletniego, z którymi musi się uczeń zmierzyć emocjonalnie wypowiadając swoją opinię na forum klasy. Czytanka dla klasy III ma swoich bohaterów : Olę mieszkającą w Chicago i Sabinę mieszkankę Warszawy. Między dziewczynkami zawiązała się wakacyjna znajomość i przyjaźń, których odzwierciedleniem są listy i rozmowy telefoniczne. To sprawia, że uczniowie przywiązują się do swoich bohaterów i chętniej zaglądają do swoich książek, aby poznawać dalsze epizody tej znajomości. Każdy blok tematyczny posiada specjalny układ: ilustrację zawierającą akcję, prowokującą do wypowiedzi, czytankę, wiersz, ciekawostki związane z tematem, zagadki i żarcik. Porządek ten daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i radość w powtarzaniu sukcesu. zapraszamy do obejrzenia podręcznika.

Ćwiczenia dla klasy III są ćwiczeniami, które w sposób już uporządkowany stopniując trudności, przekazują wiedzę o języku. W myśl zasady nauczania języków obcych, że "gramatyki języka nie da się nauczyć bez odpowiedniej podstawy teoretycznej ", materiał ćwiczeniowy klasy III daje solidną bazę do poznania struktur gramatycznych i ortograficznych, możliwych do przyswojenia przez dziecko w tym wieku. Ćwiczenia zawarte w podręczniku nie są jednak surową, konstrukcyjną wiedza językową. Duża ilość zróżnicowanych zadań i ich wieloraka forma komunikacyjna pomaga uczniom osiągać praktyczną znajomość języka. Lekcje prowadzone są w formie dialogu z uczniami przez ich kolegów znanych z Czytanki - Agatę i Filipa . Wprowadzają więc miłą, przyjazną emocjonalnie atmosferę w pracy. Układ Ćwiczeń dla kl. III zawiera powtórki materiału, sprawdziany i podsumowujące testy wiadomości. Objętość tego podręcznika obliguje rodziców lub opiekunów do pracy z dzieckiem w domu, gdyż nauczyciel nie będzie w stanie przerobić wszystkich ćwiczeń podczas lekcji. zapraszamy do obejrzenia podręcznika Płyta CD Piosenki dla klasy 2 i 3

polski-klasa-3-d

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Podręcznik metodyczny dla nauczyciela przedszkola polonijnego,
Płyta CD "Piosenki i zabawy przedszkolaka"

Szczegóły: pdfpdfdefaultdefault

polski-klasa-4

Kl. IV - "Piękna nasza Polska cała" - czytanka i ćwiczenia

Podręcznik zamyka proces nauczania początkowego w szkołach polonijnych. Dziecko uporało się już z trudnościami w technikach czytania i pisania, i osiągnęło większą pewność w praktycznym posługiwaniu się językiem polskim. Mając na względzie wartość poznawczą i wychowawczą, podręcznik "Piękna nasza Polska cała" uwzględnia:

- relacje między człowiekiem a przyrodą
- relacje międzyludzkie, bliskie dziecku / rodzina, szkoła, pierwsze przyjaźnie, dobre maniery, różnorodność kultur i tradycji
- pomoc w zrozumieniu "kim jestem" - tu i teraz, jako obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki i "stamtąd "- ze swymi korzeniami głęboko tkwiącymi w ponad tysiącletniej tradycji historycznej Polski.
- rozwijanie w dziecku zainteresowania Polską , wybitnymi Polakami, historią, sztuką, walorami turystycznymi , co ma zachęcić do zwiedzania Polski i Europy i podniesć w dziecku wartość jego tożsamości narodowej.
Podręcznik posiada podział na okresy miesięczne i bloki tygodniowe. Teksty czytanek pozostają jeszcze na etapie baśni, legend i barwnych opowiadań.
Mają dużą wartość poznawczą i wychowawczą i są przejrzystym drogowskazem w życiu młodego człowieka, za którego przyszłość jesteśmy wspólnie odpowiedzialni. Bogactwo ilustracji i obrazów sprawia, że ocena podręcznika przez dzieci jest bardzo wysoka, a i rodzice, i dziadkowie chętnie go czytają.

Ćwiczenia dla kl. IV prowadzone są w sposób humorystyczny przez wesołą trójkę : Agatę, Filipa znanych z kl. III i nowoczesny komputer "Tęgą Głowę," który w mig przypomina dzieciom to, co zapomniały z wiadomości z lat ubiegłych . Ćwiczenia podzielone są na 4 części:
Część I - obejmuje powtórkę materiału z trzech lat nauki (głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie, rodzaje zdań) oraz wiadomości o podstawowych częściach mowy (rzeczownik , przymiotnik, czasownik).
Część II - gramatyczna rozwija zakres materiału o dodatkowe części mowy (liczebnik , przysłówek, przyimek i spójnik). Ćwiczenia trudniejsze opatrzone są specjalnym znakiem - Prosimy o pomoc!
Część III - ortograficzna , przypominająca i poszerzająca zasady poprawnej pisowni wyrazów z u/ó, ż/rz, h/ch. Ćwiczenia dotyczące tej części są bardzo przejrzyste graficznie, pełne rymowanek i humorystycznych wierszyków pomagających dziecku zapamiętać zasady ortografii.
Część IV - dotyczy rozmaitości językowych i wprowadza ucznia w zaczarowany świat wyrazów, ich rodzin i znaczeń, niby bliski dziecku, ale czasem tak tajemniczy!
Każdy rozdział posiada podsumowania, sprawdziany i testy, dające nauczycielom i rodzicom możliwość sprawdzenia opanowania materiału językowego.

polski-klasa-4-d

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Program ogólny dla kl. IV,
Płyta CD "Piosenki dla klasy IV"

Szczegóły: pdfpdfdefaultdefault

polski-klasa-5

Kl. V - "W radosnym kręgu" - czytanka i ćwiczenia

Podręcznik klasy V pozwala uczniom nieco szerzej spojrzeć na świat. W języku, w którym dziecko uczy się już piąty rok, teraz spotka się nie tylko z dziecięcą i młodzieżową literaturą polską, ale i literaturą światową oraz artykułami prasy młodzieżowej. Będąc więc na bieżąco z tym, co czyta jego rówieśnik w Polsce, odczuje zadowolenie i swoisty sukces. Pozna bliżej wielkich Polaków, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami przyczynili się do podniesienia prestiżu Polski w oczach świata: papieża Jana Pawła II Mikołaja Kopernika, gen. Kazimierza Pułaskiego, Marię Skłodowską - Curie, Fryderyka Chopina, Ignacego J. Paderewskiego, Helenę Modrzejewską, a także zdobywców biegunów polarnych i uczestników podboju kosmosu. Nauka z podręcznikiem kl. V w wyraźny sposób wzbogaca zasób słownictwa ucznia, poszerza jego wyobraźnię, wyzwala w nim odwagę oraz pewność do podejmowania rozmów i wyrażania własnych ocen. Podręcznik oprócz zasadniczej funkcji poznawczej zawiera treści kształcące osobowość polonijnego dziecka, w którym rodzi się świadomość uczestniczenia w życiu na obu kontynentach i łączenia obu tych kultur.

Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i słownikowe mają w tym roku zupełnie inny układ. Ponieważ przez dwa lata uczniowie poznawali bazę teoretyczną zagadnień językowych i ćwiczenia przedkomunikacyjne, przyszedł czas na sprawdzenie praktycznych umiejętności. Obecny podręcznik pomaga uczniowi osiągnąć zamierzony cel, jakim jest poprawna pod względem gramatycznym komunikacja w języku polskim. Materiał podręcznika nie ma schematycznych rozdziałów lecz rozłożony jest na poszczególne lekcje w układzie miesięcznym. Różnorodność ćwiczeń językowych sprawia, że nie ma mowy o nudzie. W tym roku uczeń poznaje podstawowe części zdania podmiot i orzeczenie oraz ich grupy wyrazowe. Utrwalane są natomiast poznane części mowy.

Nowy materiał wprowadzany jest w trzech etapach :
etap I - prezentacja struktury teoretycznej
etap II - ćwiczenia automatyzujące
etap III - ćwiczenia komunikacyjne
Wiele ćwiczeń to przekształcenia fleksyjne, słowotwórcze i składniowe, tak ważne w komunikowaniu się w języku polskim. Podręcznik ćwiczeń kl. V zawiera także ćwiczenia na rozumienie treści, tłumaczenia, cykliczne sprawdziany i testy wiadomości.

polski-klasa-5-d

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Podręcznik dla nauczyciela klasy V,
Płyta CD "W radosnym kręgu"

Szczegóły: pdfpdfdefaultdefault

polski-klasa-6

Kl. VI - "Sercem w stronę ojczyzny" - czytanka i ćwiczenia

Treść podręcznika dla kl. VI jest bardzo bogata. Nie ma w nim poprzedniego, miesięcznego porządku lekcji.
Książka posiada osiem rozdziałów:
I - "Skarby polskiej mowy"

II - "Wasi rówie śnicy dawniej i dziś"
III - "W rytmie serc"

IV -"Polskie tradycje w prozie i poezji polskiej"

V -"Rok polski" /charakterystyka"

VI -"I ty możesz zostać poetą"
VII - "Z historycznej półki"

VIII -"Człowiek i Ziemia"

Każdy rozdział ma do wyboru od czterech do siedmiu zagadnień, z których nauczyciel może wybrać interesujące uczniów treści. Musi jednak spełniać rolę mistrza i to nie tylko w dostrzeganiu walorów literackich, ale i w interpretacji faktów, w kształtowaniu samodzielności myślenia ucznia i jego kreatywności. Ma też wyposażyć go w umiejętności praktycznego działania (autoprezentacja , komentarz, opinia, pisanie listów prywatnych, życzeń, ogłoszeń, reklam, notatek, streszczeń i komiksów). Emocjonalnie piękne treści czytanek kształcą u młodzieży inteligencję emocjonalną, poczucie /pSzczegóły:48własnej wartości, asertywność, a więc te cechy, które w dzisiejszych czasach są tak bardzo pożądane. Przy umiejętnym prowadzeniu lekcji w oparciu o podręcznik i dobrej współpracy z rodzicami można osiągnąć znaczący wpływ na życiową postawę i przyszłość naszej młodzieży.
W podręczniku przewija się koncepcja wychowania przez sztukę. Obrazy znanych malarzy, fotografie i ilustracje przedstawiające fragmenty z życia różnych środowisk , dostarczają młodzieży ciekawych wrażeń. W treściach zachowana jest czynna korelacja z wiedzą ogólną i dostrzeganie relacji między komponentami świata a człowiekiem.

W ćwiczeniach dla klasy VI zachowany został podział na jednostki miesięczne i bloki tygodniowe. Ma to na celu zdyscyplinowanie uczniów w wypełnianiu ćwiczeń do końca. Autorka postawiła w tym roku na samodzielność, odpowiedzialność i ambicję uczniów. Praca ze słownikami, świadomy wysiłek w rozwijaniu słownictwa z różnych dziedzin i sprawdzanie go w sytuacjach komunikacyjnych to wspólny cel nauczyciela i uczniów. Ciągłe powracanie do materiału z lat ubiegłych ma zapewnić trwałość wiedzy o języku. W części gramatycznej rozbudowany został materiał dotyczący liczebnika, zaimka i przyimka.
Zagadnienia ortograficzne w postaci ćwiczeń praktycznych pozwalają młodzieży na osiągnięcie lepszej automatyzacji w poprawnym pisaniu. Tłumaczenia są już bardziej poważne, szersze objętościowo. Lekcje ćwiczeniowe prowadzi przyjazny komputer "Tęga Głowa" ale i wymagający, nieco nawet strofujący pan "Paragrafek". Zachowanie ciągłości metodycznej i merytorycznej podręczników od klasy I-VI przy zachowaniu systematyczności pracy w szkole i w domu, może gwarantować powodzenie uczniów w dalszej nauce języka i pozytywny wynik egzaminów certyfikatowych.

polski-klasa-6-d

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Program dla klasy VI,
Płyta CD "Sercem w stronę ojczyzny kl. VI"

Szczegóły: pdfpdfdefaultdefault

polski-klasa-7

Kl. VII - "Bliżej Polski" - czytanka i ćwiczenia

Podręcznik "Bliżej Polski" zawiera wybór tekstów z literatury polskiej od Jana Kochanowskiego do Wisławy Szyborskiej oraz utwory prezentujące wybitnych Polaków i ważne w historii Polski wydarzenia. Uczniowie znajdą tu także teksty pokazujące życie i problemy współczesnych nastolatków w domu, w szkole oraz w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Teksy zostały opracowane w taki sposób, by umożliwić uczącym się samodzielną pracę i kontrolę osiągnięć, a rodzicom ułatwić ewntualną pomoc. Celem autorek było opracowanie podręcznika przybliżającego uczniom polskich szkół sobotnich Polskę, polską kulturę i język.

polski-klasa-7-d

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Rozkład materiału z języka polskiego do kl. VII

Szczegóły: pdf pdf

polski-klasa-8

Kl. VIII - "Do kraju tego..." - czytanka i ćwiczenia

Czytanka "Do kraju tego..." jest kontynuacją tematyczną i metodyczną podręcznika "Bliżej Polski". Zarówno w czytance jak i ćwiczeniach zostały zachowane tytuły rozdziałów oraz ich układ wewnętrzny. Uczniowie i nauczyciele otrzymują bogaty wybór tekstów obrazujących losy Polski i Polaków od utraty niepodległości w drugiej połowie XVIII wieku do czasów nam współczesnych. Na uwagę zasługują utwory poświęcone emigracji, wielorakim formom prześladowania narodu polskiego w XX wieku oraz sztuce filmowej i teatralnej. Poznawanie tekstów literackich połączone jest z nauką praktycznej znajomości i umiejętności posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Na bazie utworów literackich uczniowie mogą rozwijać sprawności językowe:czytanie, rozumienie, mówienie i pisanie.

polski-klasa-8-d

Dodatkowe materiały dydaktyczne:
Rozkład materiału z języka polskiego do kl. VIII

Szczegóły: pdf pdf
Podrecznik literacko-jezykowy dla polonijnego liceum kl. I - okladka

Kl. I Liceum -

Podręcznik literacko-językowy dla polonijnych szkół średnich - książka ta jest pierwszym tego typu podręcznikiem dla młodzieży, uczęszczającej do polskich szkół średnich za granicą, który łączy nauczanie polskiej literatury i historii z ćwiczeniami doskonalącymi umiejętności językowe. Podręcznik wykorzystuje zalecenia metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Nie jest to zbiór konspektów ani obowiązkowych utworów do omówienia. Szkoły polonijne działają w tak różnych warunkach - poziom językowy uczniów, zakres programu i czas przeznaczony na jego realizację - że tylko nauczyciel może konoać właściwego wyboru treści do omówienia w danej szkole czy klasie. Autorki mają nadzieję, że "Podręcznik literacko - językowy" do kl. I liceum przynajmniej częściowo spełni oczekiwania

Szczegóły: pdf
Podręcznik literacko-jezykowy dla polonijnegoliceum kl. II - okladka

KL. II Liceum -

Podręcznik literacko-językowy dla polonijnych szkół średnich kl. II liceum - to kontynuacja podręcznika do kl I. Obejmuje zagadnienia literatury i historii polskiej od romantyzmu poprzez pozytywizm do Młodej Polski. Nauczanie literatury połączone zostało z ćwiczeniami doskonalącymi umiejętności językowe. Autorki mają nadzieję, że "Podręcznik literacko-językowy" do klasy II liceum spełnie oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców

Szczegóły: pdf