Geografia klasy VI, VII, VIII

Podręczniki do nauki geografii Polski w szkole polonijnej opracowane zostały na bazie podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów uczących się poza granicami Polski. Głównym założeniem autorki jest zapoznanie uczniów polonijnych z geografią Polski i przyczynienie się do rozbudzenia wśród wychowanków miłości do ojczystego kraju. Nauczanie geografii Polski, stwarza możliwość rozwoju języka polskiego, co jest podstawowym zadaniem szkoły polonijnej. Podręczniki przeznaczone są dla klas liczących do 15 uczniów o zróżnicowanym poziomie intelektualnym i językowym. Program przewiduje nauczanie geografii w wymiarze około 15 godzin rocznie.

 

Geogafia Polski kl. VIPodręcznik do kl. VI

Alicja Nawara, Geografia Polski, klasa 6. Podręcznik ten zawiera fakty odnoszące się do geografii Polski w ujęciu krajobrazowym. Znakomicie wiąże geografię Polski z historią, językiem polskim, ogólną kulturą polską, jak również z wiedzą wyniesioną ze szkoły dziennej. Tekst uzupełniają liczne, dobrze dobrane ilustracje, bardzo urozmaicone ćwiczenia i zadania domowe.

Szczegóły: pdf
 

Geografia Polski kl. VIIPodręcznik do kl. VII

Alicja Nawara, Geografia Polski, klasa 7. Podręcznik obejmuje zagadnienia dotyczące geografii Polski z uwzględnieniem jej cech przyrodniczych, współczesnego stanu środowiska, głównych problemów gospodarczych i społecznych. W podręczniku uczeń znajdzie: liczne, wyczerpująco i dokładnie opisane zdjęcia, wykresy, mapy i rysunki, ciekawe ćwiczenia i zadania domowe, jak również ciekawostki geograficzne pod hasłem „Czy wiesz, że...”

Szczegóły: pdf
 

Geografia Polski kl. VIIIPodręcznik do kl. VIII

Alicja Nawara, Danuta Schneider, Geografia Polski, klasa 8. Podręcznik prezentuje przegląd krain geograficznych pod kątem atrakcji turystycznych, proponuje wędrówki po Polsce. Podzielono go na dziesięć rozdziałów. Korzystanie z niego ułatwia przejrzysty układ stron i oryginalna, czytelna szata graficzna. Na końcu każdego rozdziału umieszczono ćwiczenia i zadania kontrolne zatytułowane: „Sprawdź, co udało ci się zapamiętać...”. Porządkują one i sprawdzają wiedzę wyniesioną z lekcji.

Szczegóły: pdf
 

Geografia liceum

Wedrowki geograficzne podrecznik dlka dszkol srednichWędrówki geograficzne – podręcznik dla polonijnych szkół średnich do realizacji przez 3 lata

Alicja Nawara, Danuta Schneider, Marta Wierzbicka–Machnica, Wędrówki geograficzne. Podręcznik geografii Polski dla polonijnych szkół średnich od klasy pierwszej do matury. W oparciu o korelację z nauczaniem języka polskiego i historii Polski, napisany został w sposób interesujący, rzeczowy, pozwalający zapoznać uczniów z urokami Polski oraz atrakcjami turystycznymi, które świadczą o jej pozycji w świecie. W rozdziale „Geograficzne ślady polskich twórców”, szczególny nacisk położono na miejsca, w których żyli i tworzyli wybrani twórcy. Rozdział „Regiony historyczno-geograficzne Polski” to historia regionów, ich atrakcji turystycznych i śladów literackich pokazana w przystępnej, ciekawej szacie graficznej.

Szczegóły: pdf